sobota 29. září 2012

Seminář o principech péče o oběti mučení a teroru

Dne 17. října 2012 se v Praze uskuteční informativní workshop se zahraničními odborníky o přístupu k diagnostice a dokumentaci následků mučení a jiného krutého, ponižujícího či nelidského zacházení nebo trestání v souladu s Istanbulským protokolem. 

Istanbulský protokol byl v roce 1999 předložen Vysokému komisaři OSN pro lidská práva a přijat jako oficiální dokument OSN; na jeho vytváření se podílelo více než 75 odborníků na právo, zdraví a lidská práva a přes 40 různých organizací včetně International Rehabilitation Council for Torture Victims. Protokol, jehož plný název zní Zásady pro účinné vyšetřování a dokumentaci mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, obsahuje mezinárodně přijímané standardy a postupy pro rozpoznání a dokumentování symptomů mučení a jiných forem nelidského zacházení tak, aby tato dokumentace mohla posloužit jako platné důkazy u soudu.

Seminář je určen odborníkům z oblasti práva, medicíny a sociální práce a jeho obsahem bude představení legislativních, medicínských a psychosociálních přístupů k dokumentaci a péči o osoby, které byly vystaveny mučení či jiným formám nelidského zacházení. Jedná se o vůbec první seminář v ČR, který se věnuje tematice praktické aplikace Istanbulského protokolu. Vystoupí na něm odborníci z Rakouska a Německa, kteří vzdělávají experty v této oblasti a sledují soudní procesy po celém světě. Akce se uskuteční v rámci projektu ARTIP, jehož cílem je poukázat na možnosti a praktickou užitečnost Istanbulského protokolu. 

Blíže informace o organizaci semináře a registraci jsou dostupné zde.

čtvrtek 27. září 2012

Centrum pro lidská práva a demokratizaci se stalo členem AHRI!


Pravidelné každoroční zasedání členů Asociace lidsko-právních institutů (Association of Human Rights Institutes, AHRI) bylo hlavní náplní naší cesty do Vídně, kde se pořádala konference „Empower Human Rights!“ a v rámci této konference se konalo pravidelné zasedání členů AHRI. O celé konferenci se dočtete více v zářijovém čísle Bulletinu.

Letošní setkání mělo pořadové číslo 13 a jeho hlavním bodem byla nová spolupráce mezi AHRI a COST (European Cooperation in Science and Technology) na dalším výzkumném projektu. Nejdůležitějším bodem pro české Centrum však bylo přijímání nových členů – mezi přihláškami byla i naše.

Po úvodních slovech a krátké rekapitulaci předchozího setkání v Benátkách přišly hned na řadu žádosti o členství. Spolu s CPLD se o členství ucházelo i centrum v rámci Roehampton University London. Každý žadatel musel nejprve zaslat oficiální dopis s žádostí o členství a následně přednést krátkou prezentaci (opravdu jen několik vět, kompletní představení instituce bylo součástí dopisu, který měl každý účastník zasedání k dispozici). Důležité bylo také vyjádření podpory členství některým ze stávajících členů. Oběma žádostem bylo vyhověno a Centrum pro lidská práva a demokratizaci se tedy oficiálně stalo členem této prestižní mezinárodní organizace sdružující výzkumné instituty v oblasti lidských práv.

Po drobných organizačních detailech v rámci fungování organizace přišel na řadu nejdůležitější bod programu – COST Actions (tedy nejdůležitější pro všechny ostatní zúčastněné zástupce lidsko-právních center). Jak se jistě dočtete v Bulletinu, konference ve Vídni měla za úkol prezentovat výsledky aktuální COST Action, na které se AHRI podílelo. AHRI hledá nové pole pro další výzkum v oblasti lidských práv a tedy i pro další spolupráci s COST.